OGŁOSZENIE Nr 47/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1

122/9

KW SW1D/ 00038609/6

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

na terenie miasta Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

Działka gruntu,

1180 MS12 – teren mieszkalnictwa średnio-intensywnego z usługami centro- twórczymi 81.800,- zł 8.100,- 930

Poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się: I – 22.11.2016 r.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 11 stycznia 2017 r.

CZYTAJ CAŁE OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE Nr 43/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w studium

(brak planu zagospodarowania przestrzennego)

Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1

12

 

KW SW1D/ 00016275/5

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

na terenie miasta Pieszyce obręb Stadion

OPIS:

Działka gruntu, porośnięta pojedynczymi drzewami i zakrzewieniami,

na działce znajduje się rów wodny

Oznaczona w ewidencji gruntów jako Bz – tereny rekreacyjne i wypoczynkowe oraz N – nieużytki.

Decyzją z 2.07.1965 r. Nr rejestru 127/Arch/15 grodzisko średniowieczne znajdujące się na działce zostało wpisane do rejestru zabytków w związku z czym wszelkie prace ziemne, kopanie dołów, karczowanie i sadzenie drzew mogą być prowadzone na nieruchomości jedynie za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną przez były „trakt kolejowy” – działkę nr 156/6, na której zostanie ustanowiona służebność przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działki nr 12

3710 Tereny rolnicze oraz tereny wód powierzchniowych śródlądowych 92.750,- zł* 10.000,- 1000
 1. jest to cena wywoławcza, do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie zastosowana ustawowa - 50%  bonifikata w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków.

Poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się: I – 20.09.2016 r., II - 15.11.2016 r.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie tylko w gotówce.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 5 stycznia 2017 r.

CZYTAJ CAŁE OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE Nr 42/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW
opis i położenie

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste i termin wnoszenia opłat
1

407/5

KW działki SW1D/00024898/7

KW lokalu SW1D/00037885/7

Lokal mieszkalny nr 3, położony na I piętrze

o pow. użytkowej 41,49 m2 udział w częściach wspólnych budynku i         w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 19,89%.

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, obręb Górne

ul. Kopernika 174

641

(udział 19,89%- 127,5 m2)

Teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. (1) 38.000,- zł 3.800,-

11,- zł

płatne do 31 marca każdego roku,

opłata może być aktua- lizowana(2)

 1. brak planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
 2. nie częściej niż raz na 3 lata, jeśli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się: I – 5.07.2016 r., II - 23.08.2016 r., III - 4.10.2016 r., IV - 16.11.2016 r.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie tylko w gotówce.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 21 grudnia 2016 r.

CZYTAJ CAŁE OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE Nr 41/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie

zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1

162/2

 

KW SW1D/ 00047825/2

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

na terenie miasta Pieszyce obręb Południe

OPIS:

Działka gruntu,

Nad działką przechodzi linia wysokiego napięcia

8414 Zabudowa przemysłowo-usługowa 411.000,- zł 40.000,- 1030
 1. do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się: I – 26.10.2016 r.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie tylko w gotówce.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 8 grudnia 2016 r.

CZYTAJ CAŁE OGŁOSZENIE


 OGŁOSZENIE Nr 40/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1

593/7

 

KW SW1D/ 00050094/2

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

na terenie miasta Pieszyce obręb Dolne

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana,

dostęp do drogi publicznej przez działkę gminną 593/13, na której zostanie ustanowiona służebność przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działki nr 593/7

670 Mieszkalnictwo wielorodzinne oraz jednorodzinne 40.000,- zł* 4.000,- 1000
 1. od ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie naliczony stosowny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym i odbyły się: I – 25.10.2016 r.,

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 8 grudnia 2016 r.

CZYTAJ CAŁE OGŁOSZENIE


 OGŁOSZENIE Nr 39/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW
Położenie i opis

Powierzchnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu

1

944/2

48565/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1098 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa (1) 57.371,- +VAT(2) 5.700,- 930

2

944/3

48585/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1099 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa (1) 72.732,- +VAT(2) 7.200,- 1000

3

944/5

48565/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1015 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa (1)

67.173,-

+VAT(2)

6.700,- 1030

4

944/7

48565/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1002 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa  

52.355,-

+ VAT(2)

5.200,-

1100

5

944/11

48565/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1131 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa   (1)

74.850,-

+ VAT(2)

7.400,-

1130

6

944/12

48565/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1164 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa   (1)

77.034,-

+ VAT(2)

7.700,-

1200

7

944/13

48565/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1247 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa   (1)

82.526,-

+ VAT(2)

8.200,-

1230

8

944/14

48565/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1265 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa   (1)

74.913,-

+ VAT(2)

7.500-

1300

 1. przeznaczenie w planie.
 2. podatek VAT zostanie naliczony od ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się: I – 30.08.2016 r., II – 18.10.2016 r.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie tylko w gotówce.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 7 grudnia 2016 r.

CZYTAJ CAŁE OGŁOSZENIE


 OGŁOSZENIE Nr 36/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1

122/9

KW SW1D/ 00038609/6

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

na terenie miasta Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

Działka gruntu,

1180 MS12 – teren mieszkalnictwa średnio-intensywnego z usługami centro- twórczymi 81.804,- zł 8.100,- 930
2

278

KW SW1D/ 00050164/4

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

na terenie miasta Pieszyce

obręb Dolne,

OPIS:

Działka gruntu,

453 23-MNU –Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. 14.867,- zł 1.400,- zł 1000

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 15 listopada 2016 r.

CZYTAJ CAŁE OGŁOSZENIE


 OGŁOSZENIE Nr 34/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW
opis i położenie

powierz-

chnia działki
(m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste i termin wnoszenia opłat
1

407/5

KW działki SW1D/00024898/7

KW lokalu SW1D/00037885/7

Lokal mieszkalny nr 3, położony na I piętrze

o pow. użytkowej 41,49 m2 udział w częściach wspólnych budynku i         w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 19,89%.

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, obręb Górne

ul. Kopernika 174

641

(udział 19,89%- 127,5 m2)

Teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. (1) 38.000,- zł 3.800,-

11,- zł

płatne do 31 marca każdego roku,

opłata może być aktua- lizowana(2)

 1. (1)brak planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
 2. (2)nie częściej niż raz na 3 lata, jeśli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym i odbyły się: I –   5.07.2016, II – 23.08.2016 r., III – 4.10.2016 r.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 9 listopada 2016 r.

CZYTAJ CAŁE OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE Nr 30/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie

zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1

162/2

KW SW1D/ 00047825/2

POŁOŻENIE:
Gmina Pieszyce
na terenie miasta Pieszyce obręb Południe

OPIS:
Działka gruntu,
Nad działką przechodzi linia wysokiego napięcia

8414 Zabudowa przemysłowo-usługowa 411.865,- zł 40.000,- 1000

* do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 19 października 2016 r.

CZYTAJ CAŁE OGŁOSZENIE

mapa 162


OGŁOSZENIE Nr 33/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w studium

(brak planu zagospodarowania przestrzennego)

Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1

12

KW SW1D/ 00016275/5

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

na terenie miasta Pieszyce obręb Stadion

OPIS:

Działka gruntu, porośnięta pojedynczymi drzewami i zakrzewieniami,

na działce znajduje się rów wodny

Oznaczona w ewidencji gruntów jako Bz – tereny rekreacyjne i wypoczynkowe oraz N – nieużytki.

Decyzją z 2.07.1965 r. Nr rejestru 127/Arch/15 grodzisko średniowieczne znajdujące się na działce zostało wpisane do rejestru zabytków w związku z czym wszelkie prace ziemne, kopanie dołów, karczowanie i sadzenie drzew mogą być prowadzone na nieruchomości jedynie za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną przez były „trakt kolejowy” – działkę nr 156/6, na której zostanie ustanowiona służebność przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działki nr 12

3710 Tereny rolnicze oraz tereny wód powierzchniowych śródlądowych 92.750,- zł* 10.000,- 1000

* jest to cena wywoławcza, do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie zastosowana ustawowa - 50% bonifikata w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym i odbyły się: I –20.09.2016 r.,

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 8 listopada 2016 r.

CZYTAJ CAŁE OGŁOSZENIE

12


 OGŁOSZENIE Nr 31/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1

696/4

 

KW SW1D/ 00022200/4

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

na terenie miasta Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

Działka gruntu, zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 42,64 m2,

na działce usytuowany jest słup sieci energetycznej nn.

256 Mieszkalnictwo wielorodzinne oraz jednorodzinne 26.955,- zł 2.700,- 930

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 18 października 2016 r.

CZYTAJ CAŁE OGŁOSZENIE

696


OGŁOSZENIE Nr 29/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis

powierz-
chnia działki
(m2)

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1

593/7

 

KW SW1D/ 00050094/2

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

na terenie miasta Pieszyce obręb Dolne

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana,

dostęp do drogi publicznej przez działkę gminną 593/13, na której zostanie ustanowiona służebność przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działki nr 593/7

670 Mieszkalnictwo wielorodzinne oraz jednorodzinne 40.703,- zł* 4.000,- 1000

* od ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie naliczony stosowny podatek VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 19 października 2016 r.

CZYTAJ CAŁE OGŁOSZENIE

 ogloszenie 29


 OGŁOSZENIE Nr 23/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW
Opis i położenie

Powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste i termin wnoszenia opłat
1

407/5

KW działki SW1D/00024898/7

KW lokalu SW1D/00037885/7

Lokal mieszkalny nr 3, położony na I piętrze

o pow. użytkowej 41,49 m2 udział w częściach wspólnych budynku i         w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 19,89%.

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, obręb Górne

ul. Kopernika 174

641

(udział 19,89%- 127,5 m2)

Teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. (1) 38.000,- zł 3.800,-

11,- zł

płatne do 31 marca każdego roku,

opłata może być aktua- lizowana(2)

 1. (1)brak planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
 2. (2)nie częściej niż raz na 3 lata, jeśli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2016 r. o godz. 930 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

CZYTAJ CAŁE OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE Nr 25/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp

Nr działki
KW
Położenie i opis

Powierz- chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1

237

50164/4

Działka gruntu niezabudowana, Pieszyce

obręb Dolne

2642 Tereny rolnicze(1) 2.320,- 300,- 1000
2

239

50164/4

Działka gruntu niezabudowana Pieszyce

obręb Dolne

1962

Tereny

rolnicze (1)

5.900,- 600,- 1030
3

77

48015/8

Działki gruntu niezabudowane Kamionki obręb Kamionki 2295

Tereny

rolnicze (1)

4.470,- 500,- 1100
 1. przeznaczenie w planie.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie tylko w gotówce.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy o/Dzierżoniów nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 27 września 2016 r.

CZYTAJ CAŁE OGŁOSZENIE

25 77

25 237 239


OGŁOSZENIE Nr 27/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW
Położenie i opis

Powierzchnia działki (m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu

1

944/1

48565/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1716 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa, komunikacja publiczna (1)

108.915,-

+VAT(2)

10.800,-

900

2

944/2

48565/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1098 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa (1) 57.371,- +VAT(2) 5.700,- 930

3

944/3

48585/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1099 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa (1) 72.732,- +VAT(2) 7.200,- 1000

4

944/5

48565/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1015 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa (1)

67.173,-

+VAT(2)

6.700,- 1030

5

944/7

48565/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1002 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa

52.355,-

+ VAT(2)

5.200,-

1100

6

944/11

48565/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1131 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa (1)

74.850,-

+ VAT(2)

7.400,-

1130

7

944/12

48565/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1164 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa   (1)

77.034,-

+ VAT(2)

7.700,-

1200

8

944/13

48565/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1247 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa   (1)

82.526,-

+ VAT(2)

8.200,-

1230

9

944/14

48565/8

Działka gruntu niezabudowana

Gmina Pieszyce

miasto Pieszyce obręb Środkowe,

1265 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa   (1)

74.913,-

+ VAT(2)

7.500-

1300

 1. (1)przeznaczenie w planie.
 2. (2)podatek VAT zostanie naliczony od ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym i odbyły się: I – 30.08 .2016 r.

nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).    
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie tylko w gotówce.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 11 października 2016 r.

CZYTAJ CAŁE OGŁOSZENIE

ogloszenie 27


OGŁOSZENIE Nr 28/2016 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp

Nr działki
KW
Położenie i opis

Powierzchnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1

6

50307/9

Działka gruntu niezabudowana

obręb Górne

8534 Tereny rolnicze (1) 15.618,- 1.600,- 1000
2

560

48078/7

Działka gruntu niezabudowana

obręb Rościszów

749 Tereny rolnicze (1) 1.292,- 200,- 1030
3

559

48078/7

Działka gruntu niezabudowana

obręb Rościszów

25192 Tereny rolnicze (1) 38.805,- 3.900,- 1100
4

323/3

48014/1

Działka gruntu niezabudowana

obręb Kamionki

9974 Tereny rolnicze (1) 17.565,- 1.800,- 1130
5

325

48014/1

Działka gruntu niezabudowana

obręb Kamionki

26136 Tereny rolnicze (1) 46.309,- 4.700,- 1200
 1. przeznaczenie w planie.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie tylko w gotówce.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Pieszycach: Bank Spółdzielczy o/Dzierżoniów nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 12 października 2016 r.

CZYTAJ CAŁE OGŁOSZENIE

28 560 559