Poddanie si臋 leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Jednak, zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi, osoba uzale偶niona od alkoholu mo偶e zosta膰 zobowi膮zana do leczenia przez s膮d, gdy w zwi膮zku z nadu偶ywaniem alkoholu powoduje rozk艂ad 偶ycia rodzinnego, demoralizacj臋 ma艂oletnich, uchyla si臋 od pracy albo systematycznie zak艂贸ca spok贸j lub porz膮dek publiczny. S膮d wszczyna post臋powanie na wniosek komisji ds. rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych, w艂a艣ciwej ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, kt贸rej post臋powanie dotyczy.

Z wnioskiem do Miejskiej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Pieszycach o skierowanie na leczenie odwykowe mo偶e zwr贸ci膰 si臋 m.in.:

鈥 rodzina,
鈥 Komisariat Policji,
鈥 Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej,
鈥 plac贸wki o艣wiatowe,
鈥 kuratorzy,
鈥 pracodawca.

Obowi膮zek poddania si臋 leczeniu trwa tak d艂ugo, jak tego wymaga cel leczenia, nie d艂u偶ej jednak ni偶 2 lata od chwili uprawomocnienia si臋 postanowienia. O ustaniu obowi膮zku poddania si臋 leczeniu przed up艂ywem wskazanego okresu decyduje s膮d na wniosek osoby zobowi膮zanej, zak艂adu lecz膮cego, kuratora, prokuratora lub z urz臋du, po zasi臋gni臋ciu opinii zak艂adu, w kt贸rym osoba leczona przebywa. W wypadku ustania obowi膮zku poddania si臋 leczeniu, ponowne zastosowanie tego obowi膮zku wobec tej samej osoby nie mo偶e nast膮pi膰 przed up艂ywem 3 miesi臋cy od jego ustania.

Zadania GKRPA w Pieszycach

Zgodnie do zapis贸w ustawy z dnia 26 pa藕dziernika 1984 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 70, poz. 473) cz艂onkowie komisji zajmuja si臋:

1) Podejmowaniem czynno艣ci zmierzaj膮cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale偶nionej od alkoholu obowi膮zku poddania si臋 leczeniu w zak艂adzie lecznictwa odwykowego, w tym:
鈥 przyjmowaniem wniosk贸w dotycz膮cych leczenia odwykowego,
鈥 kierowaniem na badania bieg艂ych s膮dowych w celu uzyskania opinii
w przedmiocie uzale偶nienia od alkoholu,
鈥 prowadzenia interwencji w stosunku do os贸b nadu偶ywaj膮cych alkoholu;
鈥 udzielaniem wsparcia i pomocy wsp贸艂uzale偶nionym cz艂onkom rodzin;
鈥 kierowaniem wniosk贸w do s膮du o zobowi膮zanie poddania si臋 leczeniu przeciwalkoholowemu.

2) Kierowaniem zawiadomie艅 do prokuratury o podejrzeniu pope艂nienia przest臋pstwa z u偶yciem przemocy wobec cz艂onk贸w rodziny;

3) Opiniowaniem wniosk贸w o wydanie zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych oraz interwencj膮 w przypadku naruszenia przepis贸w w tym zakresie;

4) Kontrol膮 punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych w zakresie zgodno艣ci
z wydanym zezwoleniem na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych;

5) Opiniowaniem kszta艂tu gminnego programu profilaktyki i przeciwdzia艂ania alkoholizmowi oraz gminnego programu przeciwdzia艂ania narkomanii oraz inicjowaniem dzia艂a艅 w nich zawartych.

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY przy GKRPA w Pieszycach ul. Kr贸lowej Jadwigi 1, Pieszyce (budynek nowej Przychodni Miejskiej, gabinet nr 15) czynny w ka偶d膮 艣rod臋 w godz. 16.00 - 18.00.

- motywowanie os贸b uzale偶nionych i wsp贸艂uzale偶nionych do zmiany dotychczasowego stylu 偶ycia;

- motywowanie i informowanie zar贸wno o mo偶liwo艣ci podj臋cia leczenia os贸b uzale偶nionych, jak i terapii os贸b wsp贸艂uzale偶nionych;

- motywowanie os贸b pij膮cych ryzykownie i szkodliwie ale nie uzale偶nionych do zmiany szkodliwego wzorca picia;

- udzielanie wsparcia osobom po zako艅czonym leczeniu odwykowym.

WniosekNews

NewsWniosek2