Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zwołuję sesję Rady Miejskiej w Pieszycach na dzień 26 sierpnia 2015 roku, godz. 14.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pieszycach przy ul. Kościuszki 2.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Gratulacje dla Pana Tadeusza Zajdla – Prezesa Zakładów Tkanin Technicznych TECHNOTEX S.A w Pieszycach w związku z 50-leciem pracy zawodowej.
5. Sprawozdanie z funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Pieszyce w roku szkolnym 2014/2015.
6. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016 .
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej w Pieszycach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (projekt nr 56/2015).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata 2015 – 2016 ” ( projekt nr 58/2015 ).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2015r.
(projekt nr 59/2015).
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku na rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2877D na odcinku Pieszyce-Bielawa” etap II (projekt nr 61/2015).
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 (projekt nr 60/2015).
12. Informacja dot. przekształcenia Gminy Pieszyce z gminy miejskiej na gminę miejsko-wiejską.
13. Rozpatrzenie skargi Pana Rafała Kowalewskiego na działanie Dyrektora ZGM Pana Mirosława Boguckiego.
14. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

 

Ryszard Kondrat

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieszycach