Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zwołuję sesję Rady Miejskiej Pieszyc na dzień 29 stycznia 2020 roku, godz. 14.00. Sesja odbędzie się Centrum Kultury w Pieszycach, ul. Kopernika 37.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Pieszyc.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2020 rok (projekt nr 1/2020).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej Pieszyc w sprawie określenia średniej ceny jednostek
paliwa w Gminie Pieszyce na rok szkolny 2019/2020 (projekt nr 2/2020).
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XIV/108/2019 Rady
Miejskiej Pieszyc z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu
prowadzonych przez Gminę Pieszyce (projekt nr 4/2020).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/221/2013
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pieszycach (projekt nr 3/2020).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego na drogach gminnych (projekt nr 5/2020).
10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.