Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zwołuję  sesję Rady Miejskiej w Pieszycach na dzień 28 sierpnia 2019 roku, godz. 14.00. Sesja odbędzie się w Centrum Kultury w Pieszycach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Podziękowanie Pani Lidii Zakrzewskiej - Strózik - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach za długoletnią współpracę oraz działalność na rzecz lokalnej społeczności.
 5. Sprawozdanie z funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Pieszyce w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Informacja dot. stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pieszyce(projekt nr 60/2019).
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pieszyce (projekt nr 59/2019).
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający Uchwałę Nr XXX/182/2009 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Pieszyce jako organu prowadzącego przedszkola i szkoły podstawowe(projekt nr 58/2019).
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Pieszycach(projekt nr 57/2019).
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce na 2019 rok (projekt nr 56/2019).
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika Sadu Rejonowego w Dzierżoniowie na kadencję w latach 2020-2023 (projekt nr 55/2019).
 13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

       /-/ Ryszard Kondrat
Przewodniczący Rady Miejskiej
            w Pieszycach