Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Pieszycach, która odbędzie się 23 stycznia, o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2018 rok (projekt nr 18/2019).
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2019-2020 na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 14/2019).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Pieszyce w 2019 roku (projekt nr 15/2019).
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/153/2005 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych (projekt nr 16/2019).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (projekt nr 17/2019).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (projekt nr19 /2019).
10. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.
11. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miedzy sesjami Rady Miejskiej.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.