W środę 28 listopada 2018 roku o godzinie 15.00 rozpocznie się druga sesja Rady Miejskiej ósmej kadencji. Obrady odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce (III piętro). Tematem przewodnim sesji będą wysokości podatków lokalnych w 2019 r.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 (projekt nr 8/2018).
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 (projekt nr 9/2018).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (projekt nr 11/2018).
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (projekt nr 10/2018).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (projekt nr 12/2018).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn.”Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (projekt nr 13/2018).
10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.