(projekt)

Uchwała Nr...../2018
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ), oraz art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych uchwala się, co następuje: 

§1.

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Pieszyce, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

> Kliknij w projekt by otworzyć cały plik *.pdf <

NGO uchwala