Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe* do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pieszyce w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez wskazanie priorytetowych zadań publicznych i określenie swoich zapotrzebowań na 2019 r. w terminie do dnia 09 października 2018 r.

 

Dodatkowych informacji może udzielić Andrzej Zwierzyna, Tel. 693 607 581, Referat Zarządzania Kryzysowego Spraw wojskowych i Obronnych, ul. Kościuszki 2, pok. Nr 11 UMiG w Pieszycach