Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza mieszkańców Gminy na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 27 czerwca 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach. Rozpoczęcie obrad o godzinie 14:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Podziękowania dla honorowych dawców krwi z terenu Gminy Pieszyce.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pieszyce.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pieszyce” (projekt nr  37/2018).
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pieszyce” (projekt nr  38/2018).
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pieszyce” (projekt nr  39/2018).
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2018 rok (projekt nr  34/2018).
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce (projekt nr 40/2018).
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Pieszyce instrumentem płatniczym (projekt nr 35/2018).
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 36/2018).
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pieszyce (projekt nr 33/2018).
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnień uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 41/2018).
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i szczególne osiągnięcia w sporcie dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 42/2018).
 16. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.