Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zwołuję sesję Rady Miejskiej w Pieszycach na dzień 29 marca 2017 roku, godz. 14.00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za 2016 rok.
5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2016 rok.
6. Analiza stanu dróg gminnych po okresie zimowym i przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz terminu napraw.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce (projekt nr 12/2017).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pieszyce” (projekt nr 13/2017).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2017 rok ( projekt nr 7/2017 ).
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce ( projekt nr 8/2017).
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyodrębnienia w budżecie na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki (projekt nr 9/2017).
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Pieszyce na lata 2017-2021 (projekt nr 11/2017).
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt nr 15/2017).
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej w miejscowości Rościszów (projekt nr 14/2017).
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pieszyce w 2017 r. (projekt nr 10/2017).
16. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat - Przewodniczący Rady Miejskiej